LIPKA ACADEMY pracuje na zachovaní a šírení slovenského jazyka a slovenskej kultúry. Vyučovanie prebieha v sobotu od septembra do júna v čase od 9:30 do 12:30.

Našou snahou je v prvom rade prispieť k tomu, aby deti nachádzali potešenie pri poznávaní krás slovenského jazyka a v konečnom dôsledku aby im slovenčina bola na úžitok a otvorila im cestu do sveta.

Predškolský vek ( od 3 rokov - do 6 rokov)

V tejto skupine sa deti oboznamujú so slovenskými rozprávkami, učia sa slovenské básničky a pesničky hravou formou a pravidelne robia radosť na vianočnom vystúpení a na oslave Dňa matiek svojim bezprostredným vystupovaním.

Detská túžba byť s deťmi rovnakého veku a rovnakej kultúry je obrovskou výhodou aj pre rodičov. Deti nestrácajú kontakt so slovenčinou a tiež si utvárajú vzťah ku Slovensku a slovenskej reči už od útleho veku.

Každú sobotu v takzvanej “ slovenskej škôlke” deti trávia čas veselo a zmysluplne. Veľmi obľúbené sú medzi deťmi ranné hry a ranné cvičenie, kde na základe slovenských riekaniek a hudobno-pohybových hier si precvičujú celé telo.

Päť a šesťročné deti sa pripravujú na zvládnutie slovenskej abecedy a písania prácou s pracovnými zošitmi.

Vďaka kvalifikácii učiteliek majú deti možnosť dostať tie správne základy pri osvojovaní si slovenského jazyka a pokračovať tak v školskom veku s možnosťou širšieho uplatnenia sa na pracovnom trhu.

detideti
Školský vek - 1. a 2. stupeň ZŠ

Deti školského veku získavajú základy pravopisu, rozvýjajú slovnú zásobu a čítajú texty primerané ich schopnostiam. Okrem iného učia sa vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedať na otázky a pracovať s textom tak, aby mu porozumeli a obohatili sa novými poznatkami. K vzdelaniu im pomáhajú slovenské učebnice, rozprávkové knižky a knihy o Slovensku.

Okrem nadobudnutia komunikačných schopností a získania základov gramatiky, majú deti možnosť vykonaním komisionálnej skúšky zo slovenského jazyka a vlastivedy získať pravoplatné slovenské vysvedčenie.

deti

V úzkej spolupráci so Súkromnou základnou školou Life Academy v Poprade majú rodičia možnosť zapísať svoje deti do tejto školy ako do kmeňovej školy na Slovensku a získať tak vzdelanie rovnocenné so vzdelaním slovenských detí. Vďaka tomu sa mladej generácií otvárajú ďalšie možnosti pre štúdium nielen v Amerike, ale aj v Európskej únii, pretože po zvládnutí učiva základnej a strednej školy sa môžu rozhodnúť pre štúdium na slovenských a európskych univerzitách a následne tak získať možnosť lepšieho sa uplatnenia na svetovom pracovnom trhu.

Vyučovanie a vzdelávanie detí je v súlade s aktuálnym školským vzdelávacím programom na Slovensku.

deti

Deti vykonávajú rozdielovú skúšku v Linden, NJ v centre- LIPKA ACADEMY za prítomnosti skúšobnej komisie z Life Academy, zo Slovenska. Komisionálna skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

deti

Veľké úsilie zo strany rodičov a detí a snaha dokázať, že jazyk našich rodičov je dôležitý a prispieva k rozvoju slovenského ducha a k posilneniu sebadôvery a sebaúcty nás ženie dopredu a je dôkazom toho, že to má zmysel.

LIPKA ACADEMY | 2023-2024 Kalendár

Kalendár na stiahnutie: Školský rok 2023- 24

LIPKA ACADEMY | Registrácia Dieťaťa

Kontakt

Naše Info
Napíš Nám